Ubytovací řád

 • Každý ubytovaný host je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě porušení má majitel objektu právo ubytování zrušit.
 • Čas ubytování je od 15:00 do 18:00. (Jinak na základě dohody).
 • V den ukončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10 hodin dopoledne.
 • Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host majiteli ubytovacího zařízení svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.
 • Penzion smí užívat jen osoby, které jsou řádně k ubytování přihlášeny (včetně užívání terasy a sociálního zařízení nebo po dohodě s majitelem).
 • Úhrada za ubytování a služby s tím spojené je host platící v hotovosti povinen zaplatit předem při nástupu ubytování, a to v plné výši dle platného ceníku.
 • Na ubytovacím zařízení se v den nástupu složí záloha ve výši 2000,- Kč. Při řádném předání ubytovacího zařízení bude částka vrácena. Vzniklé škody budou uhrazeny v plné výši.
 • V ubytovací části objektu je zakázáno kouřit a přechovávat domácí zvířata.
 • Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
 • V případě zjištění jakékoliv závady, kontaktujte ihned ubytovatele na telefonní číslo 774 660 332 nebo 721 432 620.
 • Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte v ubytovacím zařízení svíčky.
 • Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
 • Všichni hosté musí dbát o čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z ubytovacího zařízení. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídají hosté dle platných předpisů.
 • V době od 22:00 do 7:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid.
 • Majitel objektu neodpovídá za zranění, ztrátu a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení.
 • Na pokojích není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče.
 • Ubytovatel si vyhrazuje možnost vstupu do objektu, kdykoliv to uzná za vhodné.
 • Ubytovatel má právo ukončit pobyt v objektu bez nároku vrácení peněz, při porušení jakéhokoliv z výše uvedených bodů ubytovacího řádu
 • Parkování vozidel je možné pouze před penzionem nebo vedle objektu.
 • Pokud se po odjezdu hosta zjistí ztráta věcí nebo skryté poškození majetku, ubytovatel využije všech zákonných možností pro zajištění náhrady škody.